ఈ రోజు ప్రపంచం వ్యాప్తంగ నమోదన కరోనా కేసులు వివరాలు